اسپانسر خواهر و برادر برای کانادا

اسپانسرشیپ خواهر و برادر

در شرایط بسیار خاصی یک شهروند و یا مقیم دائم کانادا میتواند اسپانسر خواهر، برادر، خواهر زاده و یا برادار زاده شود. اگر خواهر ، برادر، نوه، خواهر زاده و یا برادر زاده شخص اسپانسر کننده، دارای همه شرایط زیر باشد، در این صورت میتوان از طریق برنامه اسپانسرشیپ برای اقامت دائم آنها در کانادا

ویزای دانشجویی کانادا و اخذ اجازه کار

اجازه ترک کشور قبل از دریافت اجازه کار

دانشجویان بین المللی از این به بعد میتوانند پس از پایان دوران تحصیل و تا زمان دریافت اجازه کار پس از تحصیل (Post Graduate WP) به خارج از کشور سفر کنند. دانشجویان اینترنشنال که پیش از این بعد از اتمام دوره تحصیل تا زمان گرفتن اجازه کار پس از تحصیل نمی بایست از کشور خارج